Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základy islámu a jejich výklad - Imám ibn Hanbal a Imám al-Barbahárí (výňatky z knihy)

Výňatky z knihy.

article preview

   Tato kniha ukazuje dogmatické pohledy nejkonzervativnější interpretace islámu...

 

Základy islámu a jejich výklad

 

Imám ibn Hanbal

Imám al-Barbahárí

 

2.jpg

 

celá kniha ZDE

 

   Tato kniha je tvořena ze dvou částí, a to spisu imáma ibn Hanbala Základy sunny a spisu imáma Barbahárího Vysvětlení sunny. Tímto překladem zpřístupňujeme spisy, které jsou základními teologickými spisy dnešního náboženského fundamentalismu sunnitských muslimů salafistické orientace, kteří jsou největší dnešní hrozbou v Evropě a z jejichž řad vzešla i teroristická organizace Islámský stát.

   Tato kniha ukazuje dogmatické pohledy nejkonzervativnější interpretace islámu v podání hanbalovského mazhabu (tj. směru) a je tedy možné ji v jistém smyslu považovat za extrémní, krajní interpretaci islámu, která je v mnoha ohledech v rozporu například s interpretací islámu dle hanafijského mazhabu.

 

Následující výňatky jsou zveřejněny pouze ke studijním účelům; tyto výňatky, jakož i celý obsah knihy jsou zločinné a nezákonné.

 

Výňatky z knihy:

 

11. Víra jsou slova i skutky, narůstá i ubývá

   Víra jsou slova i skutky, narůstá i ubývá tak, jak se k nám doneslo ve zprávě: "Nejdokonalejší z věřících co do víry je nejlepším z nich i co do povahy."

   A kdo upustí od modlitby, ten se stal nevěřícím. Modlitba je jediný ze skutků, jehož opuštění znamená bezvěrectví. Kdo od ní upustil, ten je bezvěrec, a Bůh učinil jeho zabití dovoleným. (str. 18 - 19)

 

16. Je oprávněné kamenovat toho, kdo poté, co vstoupil v manželství, zesmilnil

   Je oprávněné kamenovat toho, kdo poté, co vstoupil v manželství, zesmilnil, pokud se přiznal nebo byl jeho čin prokázán. I Posel Boží - ať mu Bůh žehná a dá mu mír - kamenoval a kamenovali i správně vedení vůdcové. (str. 23 - 24)

 

4.

   Věz, že lidé nikdy nezavedli žádnou novotu, dokud neopustili to, co se jí v sunně podobá. Měj se na pozoru před tím, co je zakázané, protože vše nově zavedené je novotou a každá novota je zblouděním, a zbloudění a jeho stoupenci budou v ohni. (str. 35)

 

16.

   Kamenování je skutečné. A otírání přes kožené papuče je sunna. Zkrácení modlitby na cestách je sunna a co se týče půstu na cestách, tak kdo chce, ten se postí, a kdo nechce, ten se nepostí. A modlitba v širokých kalhotách je v pořádku. (str. 43)

 

34.

   Není dovoleno prolít krev muslima, který vyznává, že není boha kromě Boha a že Muhammad je Jeho služebník a posel, kromě jednoho ze tří případů: cizoloží-li po uzavření sňatku, odpadne-li po přijetí víry nebo zabije-li věřícího neprávem; a proto je zabit. V ostatních případech je však muslimovi navždy, dokud nenastane hodina, zakázáno prolít krev muslima. (str. 46)

 

49.

   Věz, že první, kdo v ráji spatří na vlastní oči Boha - budiž povznesen - budou nevidomí, potom muži a pak ženy. Jak pravil Posel Boží - ať mu Bůh žehná a dá mu mír -: Spatříte svého Pána tak, jak vidíte měsíc v noci, když je úplněk, bez obtíží ho uvidíte. A víra v toto je povinností a popírání tohoto je bezbožnost.

 

50.

   Věz, že nevíra, bezbožnost, pochybnosti, novátorství, zbloudění a rozptylování v náboženství vznikaly vždy jen prostřednictvím řečí a těch, kdo řeči vedou, diskutují, dohadují se, sváří se a jsou domýšliví. (str. 53)

 

51.

   Jak jen se člověk odvažuje svářit, diskutovat a dohadovat se, když Bůh říká: O Božích znameních diskutují pouze ti, kdo nevěří. Ty se musíš odevzdat a cítit uspokojení z vyprávění, zdržet se a mlčet. (str. 54)

 

71.

   Věz, že bezvěrectví přichází pouze od spodiny prostého lidu a z následování každého křiklouna. Jsou kam vítr, tam plášť, a takoví lidé nemají náboženství. Bůh - On je mocný a vznešený - pravil: Rozešli se v názorech teprve poté, co se jim dostalo vědění, a to kvůli zášti mezi nimi. Jsou to učenci zla a chamtivci. (str. 62)

 

73.

   Věz, že vědění nespočívá ve znalosti mnoha vyprávění a mnoha knih. Naopak učenec je ten, kdo se řídí Knihou a sunnou, a to i když ví jen málo a nečetl mnoho knih. Ale kdo se staví proti Knize a sunně, ten je novátorem, přestože zná mnohá vyprávění a četl mnoho knih. (str. 63)

 

74.

   Věz, že kdo mluví o Božím náboženství používaje názoru, analogie a interpretace, kterou nemůže opřít o sunnu a společenství, ten říká o Bohu něco, co neví, ten patří mezi lidi, kteří si na sebe berou něco, co jim nepřísluší. Vždyť pravda je to, co přichází od Boha - On je mocný a vznešený - a sunna, co stanovil Posel Boží - ať mu Bůh žehná a dá mu mír - a společenství je to, v co se spojili druhové Posla Božího - ať mu Bůh žehná a dá mu mír - za chalífátu Abú Bakra, Umara a Uthmána. ... (str. 63 - 64)

 

128.

   A Al-Fudajl bin Ijád také řekl: Nesedávej s novátorem, protože se bojím, že na tebe bude sesláno prokletí. A pravil: Kdo miluje novátora, toho dílo Bůh zmaří a vyjme světlo islámu z jeho srdce. A také: Ať už sedí na cestě s novátory kdokoliv, vydej se jinou cestou. (str. 86)

 

131.

   A Al-Fudajl bin Ijád dále řekl: Ví-li Bůh - On je mocný a vznešený - že někdo chová vůči novátorovi zášť, odpustí mu, a to i kdyby jeho skutky byly skrovné. Stoupenec sunny nepomáhá novátorovi, leda z pokrytectví. A kdo od novátora tvář odvrátí, toho srdce Bůh naplní vírou; kdo spílá novátorovi, tomu poskytne Bůh v den největší hrůzy bezpečí; a toho, kdo novátora pokoří, vyzdvihne Bůh o sto stupňů do ráje. Kvůli Bohu proto nikdy neukrývej novátora. (str. 87)